ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เรามีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมด 5 ศูนย์ ซึ่งมีส่วนสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

1.  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โทร     0 2256 4000 ต่อ 4909

2.  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอณูพันธุศาสตร์มะเร็งและโรคของมนุษย์

ศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

โทร     0 2256 4281 ต่อ 1713

3.  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

โทร     0 2256 4996

4.  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหลอดเลือดจุลภาค

รศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช ภาควิชาสรีรวิทยา

5.  ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน

ศ.พญ.ดร. ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ภาควิชาจุลชีวิทยา

โทร     0 2256 4000 ต่อ 3674