หน่วยปฏิบัติการวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดังนี้

 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยเส้นประสาท
  รศ.พญ. วิไล ชินธเนศ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลของโรคทางเมเทบอลิซึม
  ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยระบาดวิทยาทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต
  ศ.พญ. นันทิกา ทวิชาชาติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยลูปัส
  รศ.นพ. ยิ่งยศ อิวหิงสานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคเท้าช้าง
  ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร ภาควิชาปรสิตวิทยา
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร
  รศ.นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์บำบัด
  ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท
  ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาด้านสุขภาพในประชากรวัยผู้ใหญ่
  ผศ.นพ. วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยอณูชีววิทยาของมาลาเรียและปรสิตฉวยโอกาส
  ศ.นพ. สมชาย จงวุฒิเวศย์ ภาควิชาปรสิตวิทยา
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยโรคไตและความผิดปกติทางเมตาบอลิซึม
  รศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์
 1. หน่วยปฎิบัติการวิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ของอาการปวดและปวดศรีษะ
  ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร ภาควิชาสรีรวิทยา