การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์

research-seminar
On-site และ online ผ่านระบบ Zoom Meeting

Start

October 19, 2020 - 12:00 am

End

October 20, 2020 - 12:00 am

Address

ห้องประชุมประกิตเวชศักดิ์ (312/3) ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   View map

research-seminar

 


ด้วย หน่วยฝึกอบรม ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดอบรม “การพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์แพทย์” ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563ห้องประชุมประกิตเวชศักดิ์ (312/3) ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับไม่เกิน 100 คน) และ Online ผ่านระบบ ZOOM meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำวิจัยและเพื่อให้อาจารย์ทราบข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้อาจารย์ในภาควิชาต่างๆ กัน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชาต่อไป

โอกาสนี้ใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่เป็นอาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านภาควิชาของท่าน และส่งกลับมายัง หน่วยฝึกอบรม งานจัดการความรู้ ฝ่ายวิจัย ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563


วิดีโอการบรรยาย:

https://learning-innov.md.chula.ac.th/moodle/course/view.php?id=38


 

MORE DETAIL

Phone

0-2256-4455 ต่อ 15, 16