โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing Workshop”

poster-manuscript-writing-1
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

Start

January 11, 2018 - 12:00 am

End

May 24, 2018 - 12:00 am

Address

ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   View map

poster-manuscript-writing-1


ด้วย ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


“Manuscript Writing Workshop”

กำหนดการ:        ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2561 – วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สถานที่:               ห้องเรียน Smart classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) พัฒนาทักษะในการเขียนบทความวิจัยสำหรับอาจารย์
2) สร้างผู้ที่สามารถให้คำแนะนำในการเขียนบทความวิจัยแก่นิสิต แพทย์ประจำบ้านและเพื่อนร่วมงาน
3) เพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพในการนี้

ขอเรียนเชิญอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสังกัดสภากาชาดไทย ที่เป็นอาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ

1. ภาคการบรรยาย (รับจำนวน 100 คน) โดยการบรรยาย จะเริ่มเวลา 13.00 น. – 14.00 น.
สามารถลงทะเบียนโดยแจ้งชื่อ-สกุล สังกัดภาควิชา เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address กลับมาที่ Email: conferencesmdcuresearch@gmail.com

2. ภาคปฏิบัติสำหรับการพัฒนาต้นฉบับบทความ (รับจำนวน 16 คน) ผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัตินี้ต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชา โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับรอง  มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการในช่วงการพัฒนาต้นฉบับบทความตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

สำหรับการพัฒนาต้นฉบับบทความ ลงทะเบียนโดยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้รับรอง  ส่งกลับมายัง ฝ่ายวิจัยฯ ชั้น 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และจะประกาศผลผู้เข้ารับการพัฒนาต้นฉบับบทความ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560


เอกสารอื่นๆ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในช่วงการพัฒนาต้นฉบับบทความและเงื่อนไข
Application Form
Announcement of the Manuscript Writing Skills Workshop 2018


** ไม่มีวิดีโอการอบรม**