โครงการจัดอบรม “การทำวิจัยทางคลินิกสำหรับอาจารย์ใหม่ – การวิเคราะห์และตีพิมพ์ผลงานวิจัย”

Practical course of clinical research - statistical analysis & publishing research

Start

February 12, 2019

End

February 14, 2019

Address

ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   View map

ณ ห้องเรียน Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เอกสารประกอบการบรรยาย

1. Comparing mean or median
2. Data management, dummy tables, figures
3. Describing the data
4. correlation and agreement 
5. Selecting a journal to publish
6. Linear Regression
7. Proportions in medical research
Stark AIC_2017
Sohn HPV in Asian adolescents 2018
– LASA_LancetHIN
8. Diagnostic testing
9. Survival analysis
– Survival anal I_Br J Cancer 2003
– Survival anal II_Br J Cancer 2003
– Survival anal III_Br J Cancer 2003
10. ENDNOTE X7 tutorial
11. Writing a manuscript


** ไม่มีวิดีโอการบรรยาย**