ด่วน!
ทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทที่ 2 (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (เวลา 17.00 น.) 

ผู้สนในสามารถ สมัครได้ที่    http://r-mdcu.medchulairb.com

เมื่อ submit ในระบบทุนแล้ว ส่งชุดเอกสารใบสมัครทุน ผ่านระบบ Less paper ของภาควิชา

รับเอกสารการสมัครผ่านระบบ Less paper ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (เวลา 17.00 น.)

ผู้ประสานงาน (ฝ่ายวิจัย คณะแพทยฯ)
คุณพรทิพย์ โทร. 02 256 4455 ต่อ 18 Email: pornthip.si@chula.ac.th
คุณประภาพร โทร. 02 256 4455 ต่อ 19 Email: praphaporn.s@chula.ac.th

 

ทุนวิจัย


1.ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช (โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะฯ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2.ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Link  สมัครทุนรัชดา: http://r-mdcu.medchulairb.com


3. ทุนสำหรับ Visiting Professors คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4. การสนับสนุนเพื่อการวิจัย (เงินบริจาค)

4.1 ขั้นตอนในการจัดตั้งโครงการรับบริจาค  (ขอปิดรับการ จัดตั้งกองทุนเพื่อรับเงินบริจาคชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้ง) update 12/1/2021

  4.2 ขั้นตอนในการใช้เงินที่ได้รับบริจาค


5. แนวปฎิบัติในการรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก

5.1 การลงนามในสัญญารับทุน / CTA และการขอเอกสารประกอบต่างๆ

5.1.1  ลำดับขั้นตอนการปฎิบัติ ในการลงนามในสัญญารับทุน/CTA
5.1.2 Checklist สำหรับการส่งสัญญารับทุน/ CTA ให้ศูนย์วิจัยทางคลินิก (CRC) ตรวจสอบ
5.1.3  แบบบันทึกขอส่งสัญญารับทุน /CTA ให้ศูนย์กฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบ
5.1.4  แบบบันทึกขอความอนุเคราะห์ลงนามสัญญารับทุน/CTA

5.2. การทำหนังสือมอบอำนาจ

5.2.1 ขั้นตอนการปฎิบัติในการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ
5.2.2  แบบบันทึกขอจัดทำหนังสือมอบอำนาจ
5.2.3  แบบบันทึกขอจัดทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อกำกับการเบิกจ่ายเงิน (วช.)

5.3 การจัดทำร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก

5.3.1 ขั้นตอนการปฎิบัติในการจัดทำประกาศแหล่งทุนภายนอก
5.3.2 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก (คณะแพทยฯ) (แหล่งทุนไม่ได้อยู่ภายใต้กองทุนววน.)
5.3.3 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก (คณะแพทยฯ) (ภายใต้กองทุนววน.)
5.3.4 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขออนุมัติร่างประกาศแหล่งทุนภายนอก ที่มีเงินสมทบจากต้นสังกัด)
5.3.5 คู่มือการ กรอกข้อมูลในระบบ ERM

5.4 ตัวอย่างเอกสารทางการเงินสำหรับเบิกในโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก


6. นักวิจัยพันธมิตร

  1. ขั้นตอนในการขอนักวิจัยพันธมิตร
  2. เกณฑ์นักวิจัยพันธมิตร
  3. แบบเสนอขอแต่งตั้งนักวิจัยพันธมิตร
  4. แบบสรุปรายชื่อผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นนักวิจัยพันธมิตร
  5. ประกาศรายชื่อนักวิจัยพันธมิตร

7.ทุนเพชรชมพูเข้มแข็ง (กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


8.เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบไปด้วยสกว., สกอ., สวก., สวทช., สวทน., และ สวรส.


9. ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารโครงการวิจัย


10. แนวปฏิบัติการจัดหาพัสดุสำหรับโครงการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย