ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 รอบที่ 2

ขอเชิญชวนให้ อาจารย์ /นักวิจัย สมัครขอรับเงินสนับสนุนการวิจัย ตามหลักเกณฑ์ขอรับทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์  โดยสามารถดูรายละเอียด/เกณฑ์/ขั้นตอนรับสมัคร และโปรดยื่นข้อเสนอโครงการ online ผ่านทาง เว็บไซต์ http://medchulairb.com/chulafund/news.php คลิ๊ก เข้าระบบทุน   และส่งเอกสาร ใบสมัคร (ว.2- download เมื่อ submit โครงการในระบบแล้ว) และ โครงการวิจัย(ว.3) อย่างละ 3 ชุด บันทึกข้อความ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ ส่งมาที่ฝ่ายวิจัย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2561 แจ้งผลการพิจารณา ในช่วง เดือนมิถุนายน 2561 สามารถ download เอกสารประกอบได้ที่ http://rs.md.chula.ac.th/ดาวน์โหลด/ทุนวิจัย/

Others

นิพนธ์ต้นฉบับชนิด RCT ต้องมีการขึ้นทะเบียนงานวิจัย

News : Research Funds

ทุนวิจัยคลัสเตอร์สุขภาพ (Health Cluster)